Wycinka drzew na nowych zasadach. Sprawdź, co się zmieniło

Posted by:Daria Posted on:1 sierpnia 2017 Comments:0

kasjopea17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza dotychczasowe przepisy w sprawie wycinki drzew na prywatnym gruncie. Co i gdzie należy obecnie zgłaszać? Jakie obowiązują stawki? Zestawiliśmy najważniejsze informacje.

Według przepisów, które obowiązywały od 1 stycznia 2017 r., wycinki drzew nie trzeba było zgłaszać do urzędu, gdy drzewa te rosły na prywatnej działce i nie wycinaliśmy ich w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy, która właśnie weszła w życie, nie pozwala już na tak dużą swobodę – podkreślają specjaliści pracowni projektów Dobre Domy. Obecnie w przypadku wielu drzew konieczne jest zgłoszenie planów wycinki, a zgodę na nią ma wydawać odpowiedni urząd. Obowiązują też nowe stawki za wycięcie drzew.

Co i jak zgłosić przed dokonaniem wycinki drzew?

Choć nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zaostrza dotychczasowe przepisy, nie wszystkie wycinki drzew musimy zgłaszać. Nie występując wcześniej o zgodę gminy, wciąż możemy usunąć ze swojej działki drzewa, których obwód – mierzony na wysokości 5 cm od ziemi – nie przekracza jednej z poniższych wartości:

  • 80 cm – gdy planujemy ściąć wierzbę, topolę lub klony: jesionolistny lub srebrzysty,
  • 65 cm – gdy planujemy ściąć platana klonolistnego, robinię akacjową lub kasztanowca zwyczajnego,
  • 50 cm – gdy planujemy ściąć inne drzewa, niewyszczególnione wyżej.

Jeśli planujemy wycinkę szerszego drzewa, np. by przygotować przestrzeń ogrodu na nowy sezon, taki zamiar będzie trzeba zgłosić właściwej gminie.

Gdzie i jak złożyć wniosek w sprawie wycinki drzew?

W przypadku, gdy drzewo, które chcemy wyciąć, podlega obowiązkowi zgłoszenia, wniosek w tej sprawie należy złożyć do jednego z urzędów: gminy, miasta, powiatowego lub marszałkowskiego. Jeśli nasza działka jest wpisana do rejestru zabytków, wówczas o zgodę na wycinkę drzewa musimy wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W zgłoszeniu powinniśmy zawrzeć: imię i nazwisko właściciela działki, jej adres, a także rysunek, na którym dokładnie zaznaczymy, gdzie rośnie drzewo, które chcemy wyciąć. Wzory takich dokumentów są dostępne na stronach właściwych urzędów.

W ciągu 21 dni od odebrania zgłoszenia odpowiedni organ dokona oględzin na naszej działce i przygotuje protokół. Na decyzję będzie trzeba poczekać kolejne 14 dni w tym czasie urząd może wnieść sprzeciw, który uniemożliwi nam wycinkę.

Jeżeli właściciel działki otrzyma zaświadczenie o braku przeciwskazań do wycięcia drzewa lub decyzja nie zostanie mu oznajmiona w przewidzianym terminie, można przystąpić do wycinki drzewa. Należy pamiętać, że mamy na to 6 miesięcy; w przeciwnym razie konieczne będzie powtórzenie całej procedury.

Kiedy urząd może wydać zakaz wycinki drzewa?

Wedle nowelizacji ustawy o ochronie przyrody urząd będzie mógł wydać nam decyzję odmowną, gdy nasza działka jest wpisana do rejestru zabytków. Sprzeciw wobec wycinki drzewa może również wynikać z faktu, że teren naszej działki został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określony jako jeden z terenów zielonych bądź  o jego przeznaczeniu mówią inne zapisy wynikające z tego planu.

Może również zdarzyć się tak, że drzewo, które chcemy wyciąć, kwalifikuje się do tzw. ochrony pomnikowej. Kryteria w tym zakresie mają jednak zostać określone w osobnym rozporządzeniu do ustawy (Ministerstwo Środowiska wyda je w ciągu 180 dni od wejścia w życie nowych zasad dotyczących wycinki drzew).

Natomiast w sytuacji, gdy drzewo rośnie poza naszą działką, w pasie drogi publicznej, zanim je wytniemy, konieczne będzie uprzednie otrzymanie zezwolenia dyrektora ochrony środowiska. Taki obowiązek dotyczy wszystkich drzew oprócz obcych gatunków topoli.

Ile kosztuje wycinka drzewa?

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o ochronie przyrody, od 17 lipca obowiązują nowe wysokości stawek za wycięcie drzew. Zależą one od tego, jakie to drzewo, oraz jaki jest obwód jego pnia na wysokości 130 cm od ziemi. Kwotę, którą należy uiścić za wycinkę, możemy obliczyć, mnożąc jedną z poniższych stawek (dla drzew o obwodzie poniżej 100 cm oraz dla drzew od 101 cm) przez liczbę centymetrów obwodu naszego drzewa:

  • topole, wierzby, kasztanowce zwyczajne, klony jesionolistne lub srebrzyste, platany klonolistne, robinie akacjowe – 12 zł lub 15 zł,
  • brzozy, dęby czerwone, daglezje, jesiony, lipy, olchy, sumaki, świerki, wiązy, modrzewie, orzechy, glediczje trójciernowe, kasztanowce: jadalne i inne, klony: zwyczajne i jawory, jodły (wszystkie poza koreańską), chińskie metasakwoje i sofory, żywotniki olbrzymie, a także drzewa owocowe: czeremchy, czereśnie i wiśnie (wszystkie poza wonną i ałyczą) – 25 zł lub 30 zł,
  • ambrowce balsamiczne, choiny kanadyjskie, cypryśniki błotne, buki pospolite, dęby (wszystkie poza czerwonym), klony polne, kłęki amerykańskie, korkowce amurskie, leszczyny tureckie, magnolie, jarzęby pospolite, miłorzęby japońskie, morwy, orzeszniki, surmie, rokitniki zwyczajne, tulipanowce amerykańskie, a także drzewa owocowe: grusze oraz wiśnie: wonne i ałycze – 55 zł lub 70 zł,
  • cisy, cyprysiki, jałowce, głogi, inne gatunki jarzębów, jodły koreańskie, oliwniki, żywotniki zachodnie – 170 zł lub 210 zł,
  • inne drzewa, niewyszczególnione wyżej – 25 zł lub 30 zł.

Zobacz też: Jak przygotować ogród do wiosny.

Kary za bezprawną wycinkę drzew

Za samowolną wycinkę drzewa lub dokonaną pomimo sprzeciwu urzędu grożą nam kary finansowe. Ich wysokość jest równa dwukrotności opłaty określonej w rozporządzeniu. W przypadku drzew, których wycinka nie wiąże się z kosztami, kara wyniesie tyle, ile zapłacilibyśmy, gdyby takiego zwolnienia od zapłaty nie było.

Ponadto obowiązek wniesienia opłaty za wycięcie drzewa zostanie nałożony na osobę, która – przed upływem 5 lat od dokonania przez gminę oględzin działki – otrzyma pozwolenie na budowę pod działalność gospodarczą, a budowa ta będzie realizowana w miejscu, w którym rosło usunięte drzewo.

Kategoria:

Leave a Comment